1. Tư vấn đầu tư

Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn cho các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài trong việc xây dựng, xin phê chuẩn và thực hiện các dự án đầu tư vào nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau tại nhiều tỉnh, thành phố của Việt Nam. 

Dịch vụ tư vấn đầu tư của chúng tôi bao gồm: 

- Tư vấn về điều kiện và thủ tục thực hiện các dự án đầu tư trong và ngoài nước; 

- Hỗ trợ nghiên cứu thị trường, đánh giá lợi ích và rủi ro của doanh nghiệp trên cơ sở các quy định của pháp luật và chính sách của Chính phủ; 

- Soạn thảo hồ sơ dự án đầu tư; 

- Đại diện cho khách hàng nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép, giấy chứng nhận và các phê chuẩn khác, làm việc với các cơ quan nhà nước nhằm có được các phê chuẩn, chấp thuận cần thiết; 

- Tư vấn và hỗ trợ các công việc cần thiết sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép, các phê chuẩn khác để dự án hoặc doanh nghiệp có thể triển khai và hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và kế hoạch của khách hàng; 

- Điều chỉnh các giấy phép, chấp thuận, giấy chứng nhận đã được cấp liên quan đến phạm vi kinh doanh, trụ sở chính, người đại diện theo pháp luật và các vấn đề khác; 

- Tư vấn việc thành lập, hoạt động và chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, doanh nghiệp, văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân/công ty trong nước và nước ngoài tại Việt Nam.

2. Doanh nghiệp và thương mại

Đội ngũ luật sư của ATD LAWYERS có hiểu biết sâu sắc về hệ thống pháp luật về doanh nghiệp, kinh doanh doanh và hoạt động thương mại tại Việt Nam cũng như thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp và thực tiễn áp dụng pháp luật của các cơ quan quản lý nhà nước tại Việt Nam. Nhờ đó, các ý kiến pháp lý mà ATD LAWYERS đưa ra không mang tính học thuật, xa rời thực tiễn mà chính xác, khả thi và hiệu quả. 

Dịch vụ Tư vấn Doanh nghiệp và Thương mại của chúng tôi bao gồm: 

- Tư vấn về các hình thức, cấu trúc doanh nghiệp, điều kiện để tiến hành hoạt động kinh doanh; 

- Rà soát và tư vấn cơ cấu các giao dịch kinh doanh, thương mại và đầu tư; 

- Dự liệu các vấn đề pháp lý phát sinh theo quy định của pháp luật; 

- Soạn thảo hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp như điều lệ, hợp đồng liên doanh, quy chế hoạt động, thỏa thuận góp vốn, thỏa thuận cổ động, các văn bản liên quan đến việc kiểm soát và tuân thủ nội bộ; 

- Tư vấn, soạn thảo, đàm phán các hợp đồng theo tiêu chuẩn hoặc chưa có biểu mẫu trong hoạt động kinh doanh và thương mại; 

- Tư vấn các vấn đề về tuân thủ pháp luật.

3. Mua bán và sáp nhập

Các luật sư của ATD LAWYERS có nhiều thành công trong các giao dịch mua bán và sáp nhập (M&A) tại Việt Nam. Sự am hiểu pháp luật, tư duy toàn diện và hiểu biết thực tiễn của các luật sư của ATD LAWYERS là các yếu tố then chốt đối với sự hoàn thành của các giao dịch. 

Dịch vụ tư vấn pháp lý liên quan đến mua bán và sáp nhập của chúng tôi bao gồm: 

- Tư vấn về chính sách và pháp luật của Việt Nam liên quan đến giao dịch; 

- Tư vấn và thực hiện lập báo cáo điều tra pháp lý (legal due diligence) liên quan đến đối tượng mua bán và sáp nhập cho Khách hàng; 

- Đại diện hoặc trợ giúp Khách hàng tham gia đàm phán với các đối tác trong các giao dịch mua bán và sáp nhập; 

- Tư vấn và/hoặc soạn thảo các loại hợp đồng, thỏa thuận và các văn bản khác nhau liên quan đến giao dịch mua bán và sáp nhập; 

- Tư vấn và/hoặc đại diện khách hàng thực hiện những đăng ký cần thiết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Bất động sản và xây dựng

Dịch vụ pháp lý về xây dựng và bất động sản của chúng tôi bao gồm: 

-Tư vấn về chính sách và qui định của pháp luật Việt Nam liên quan đến bất động sản và xây dựng; 

-Tư vấn về cấu trúc pháp lý của các dự án đầu tư bất động sản; 

-Tư vấn và hỗ trợ quá trình phê duyệt và cấp phép cho các dự án bất động sản và xây dựng; 

-Tư vấn cho chủ đầu tư trong việc lập hồ sơ mời thầu, tuyển chọn nhà thầu và hợp đồng với nhà thầu; 

-Soạn thảo các thỏa thuận hoặc hợp đồng về đầu tư, tài trợ vốn, thi công, chuyển nhượng, bảo hiểm liên quan đến các dự án bất động sản và xây dựng 

-Tư vấn về các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình xây dựng và triển khai các dự án bất động sản và xây dựng; 

-Tư vấn và/hoặc đại diện khách hàng đàm phán và giải quyết các tranh chấp liên quan đến các dự án bất động sản và xây dựng.

5. Tài chính và ngân hàng

Dịch vụ tư vấn về tài chính và ngân hàng của chúng tôi bao gồm: 

- Tư vấn các vấn đề về chính sách và pháp luật liên quan đến lĩnh vực tài chính và ngân hàng tại Việt Nam; 

- Tư vấn về cấu trúc hoặc mua bán các khoản vay và các giao dịch tài chính; 

- Tư vấn, rà soát hoặc soạn thảo hợp đồng tín dụng hoặc tài trợ vốn và các tài liệu ngân hàng có liên quan; 

- Tư vấn về qui chế quản lý nội bộ liên quan đến giao dịch tài chính ngân hàng; 

- Tư vấn và/hoặc đại diện khách hàng đăng ký các khoản vay từ tại Ngân hàng Nhà nước.

6. Chứng khoán và thị trường vốn

Dịch vụ tư vấn về chứng khoán và thị trường vốn của chúng tôi bao gồm: 

- Tư vấn về chính sách và các qui định pháp luật liên quan đến chứng khoán và thị trường vốn tại Việt Nam 

- Tư vấn các vấn đề pháp lý đối với các công ty đại chúng và các công ty niêm yết; 

- Tư vấn thành lập và hoạt động của các quỹ đầu tư trong nước, bao gồm quỹ đầu tư dạng đóng hoặc dạng mở, quỹ đầu tư chứng khoán hoặc bất động sản; 

- Tư vấn các vấn đề pháp lý cho các quỹ đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam hoặc tiến hành các hoạt động đầu tư khác như mua bán công ty tư nhân, vay chuyển đổi và các hoạt động đầu tư tài chính khác; 

- Tư vấn về qui trình và phương thức phát hành, chào bán cổ phiếu ra công chúng và niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

7. Thuế

Dịch vụ Tư vấn thuế của chúng tôi bao gồm: 

- Tư vấn về các qui định pháp luật liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế xuất nhập khẩu, thuế nhà thầu, thuế thu nhập cá nhân, thuế tài nguyên, thuế tiêu thụ đặc biệt, chống đánh thuế hai lần v.v. 

- Hỗ trợ và/hoặc đại diện khách hàng giải quyết các vướng mắc liên quan đến việc tính và nộp thuế.

8. Sở hữu trí tuệ

Dịch vụ sở hữu trí tuệ của chúng tôi bao gồm: 

- Tư vấn, tra cứu và đăng ký bảo hộ sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa và bản quyền tác giả tại Việt Nam và các nước trên thế giới; 

- Tư vấn, soạn thảo hợp đồng li xăng/chuyển nhượng/sử dụng, hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng nhượng quyền thương mại. 

- Điều tra và đại diện khách hàng giải quyết các tranh chấp, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; 

- Tư vấn chiến lược xây dựng và bảo vệ thương hiệu cùng các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ khác.

9. Tư vấn thường xuyên

Để giảm thiểu chi phí để duy trì một đội ngũ luật sư nội bộ nhưng vẫn bảo đảm tuân thủ đúng pháp luật trong hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp và phòng tránh các rủi ro pháp lý là nhu cầu ngày càng tăng của doanh nghiệp, đặc biệt là trong bối cảnh hệ thống pháp luật có nhiều thay đổi như tại Việt Nam. ATD LAWYERS sẵn sàng cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên cho các doanh nghiệp. Các công việc mà các luật sư cung cấp cho khách hàng gồm nhưng không giới hạn những công việc sau: 

- Cập nhật các quy định pháp luật có liên quan và thông báo cho Khách hàng các nghĩa vụ pháp lý cần phải thực hiện theo quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh của Khách hàng. 

- Dự thảo các biên bản/nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc, các thông báo, thư chấp thuận, các mẫu văn bản nội bộ và các văn bản ủy quyền. 

- Rà soát và dự thảo các mẫu hợp đồng trong giao dịch giữa Khách hàng với với các đối tác và khách hàng của Khách hàng. 

- Xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh, sản xuất, quản lý lao động của Khách hàng.