06/11/2017 12:00

Con dấu của doanh nghiệp

Ai cũng biết Luật Doanh nghiệp 2014 đã có nhiều quy định cải tiến, cởi trói cho Doanh nghiệp liên quan đến việc sử dụng con dấu và quản lý con dấu.

Chuyện là có một doanh nghiệp FDI, vừa được cấp phép vào ngày cuối cùng trước khi Luật mới có hiệu lực (Ngày 30/6/2015). Khi đi làm thủ tục khắc con dấu theo quy định cũ thì cơ quan công an từ chối do từ 1/7/2015 doanh nghiệp được quyền tự đi khắc dấu. Doanh nghiệp liên hệ tự khắc con dấu và làm thủ tục thông báo việc sử dụng con dấu theo đúng quy định mới thì bị cơ quan đăng ký kinh doanh từ chối vì chưa có hướng dẫn nhận con dấu (theo thủ tục thông báo) và doanh nghiệp FDI chỉ có số Giấy chứng nhận đầu tư chứ không có mã số doanh nghiệp. Vì thế, cơ quan đăng ký kinh doanh bèn hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục tách nội dung đăng ký doanh nghiệp trong Giấy chứng nhận đầu tư để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, có mã số doanh nghiệp rồi đi khắc con dấu mới ngay. Rồi sau đó mới lại làm hồ sơ đăng ký sử dụng con dấu mới này. 

Vậy, quy định tại Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2014 về việc con dấu của Doanh nghiệp phải có nội dung về (i) tên doanh nghiệp và (ii) mã số doanh nghiệp, khi áp dụng với doanh nghiệp FDI thì số Giấy chứng nhận đầu tư có được coi là 1 loại mã số doanh nghiệp không hay phải đăng ký tách nội dung đăng ký kinh doanh để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh kèm theo mã số doanh nghiệp? Các doanh nghiệp được thành lập ở giai đoạn chuyển tiếp, con dấu không được cơ quan công an cấp, cũng không thực hiện được thủ tục đăng ký tại cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ hoạt động kinh doanh ra sao khi tính pháp lý của con dấu chưa được chính thức ghi nhận? 

Cần lắm các hướng dẫn cụ thể tại Nghị định và Thông tư!!!

Nguyễn Văn B